Genel Bilgiler

Görev Tanımları

Görev Tanımlarını İndirmek İçin Tıklayın

    

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Yüksekokul Müdürü

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Rektör

Sorumluluk Alanı

Yüksekokul

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-2547 sayılı kanunun 20/b maddesinde belirtilen görevleri yapar,

2-Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

3-Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

4-Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

5-Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

6-Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır,

7-Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir,

8-Harcama yetkilileri bütçeden öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir,  

9-Harcama yetkilisi olarak Yüksekokul harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur,

10-Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.

11-Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi Yüksekokulun genel işleyişi ve performansı ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak

12-Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim–öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur,

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3-Bülent Ecevit Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

4-İmza yetkisine sahip olmak,

5-Harcama yetkisi kullanmak.

6-Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi isteme yetkisine sahip olmak.

Bilgi

657, 2547, 2914, 5188  Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Analitik düşünebilme, Analiz yapabilme, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Ekip liderliği vasfı, Empati kurabilme, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Hızlı düşünme ve karar verebilme, Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme, Hoşgörülü olma, ikna kabiliyeti, Koordinasyon yapabilme, Kurumsal ve etik prensiplere bağlı olmak, Liderlik vasfı, Müzakere edebilme, Planlama ve organizasyon yapabilme, Proje geliştirme ve uygulayabilme, Proje liderliği vasfı, sabırlı olma, Sistemli düşünme gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Temsil kabiliyeti, Üst ve astlarla diyalog, Yoğun tempoda çalışabilme, Yönetici vasfı, Zaman Yönetimi      

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                              Tarih:

 

Onaylayan:                               İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                İmza:                                       Tarih:                                                                                     

 

 

 

 

 

 

    

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Müdürü

Sorumluluk Alanı

Yüksekokul

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Eğitim ve Öğretim ile ilgili işlerde Bölüm Başkanları ile koordinasyon kurarak çalışmaları izlemek,

2-Ders planları, ders sınav ve programları ve gözetmen listelerini hazırlamak ve takip etmek,

3-Burs komisyonu, Staj komisyonu ve Mezuniyet komisyonunun yaptığı çalışmaları takip etmek, denetlemek gerektiğinde Müdürlük Makamına bilgi vermek,

4-Yüksekokul Kurulu ile Yüksekokul Yönetim Kuruluna katılmak,

5-Konferans, Seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesini yapmak,

6-Yüksekokulun web sitesinin güncel ve etkin bir şekilde yayın yapmasını sağlamak,

7-Laboratuarların malzeme ihtiyaçlarını, çalışmasını ve düzenini takip ederek denetlemek,

8-Yüksekokul ile ilgili sosyal işler (Öğrenci Toplulukları, Spor Aktiviteleri, Mezuniyet Törenleri, Mezuniyet Balosu vb. etkinliklerin) düzenlemesini yapmak,

9-Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

10-Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak,

11-Basın ve Halkla İlişkilerin yürütülmesine yardımcı olmak,

12-Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak,

13-Yüksekokulun “Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” hazırlanması aşamasında gerekli çalışmaları yapmak ve ayrıca yönetmeliğin uygulanması aşamasında yönetmelikle ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütmek ve çıkacak olan sorunların giderilmesi hakkında girişimlerde bulunmak,

14-Yüksekokul öğrenci topluluklarının kurulması için gerekli çalışmaları yapmak,

15-Yüksekokul politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

16-Yüksekokul basım-yayım işleri ile ilgili her türlü düzenleme çalışmalarını yapmak,

17-Müdürün görevinin başında bulunmadığı durumlarda yerine vekalet etmek,

18-Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak,

19-Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirmek,

20-Müdür Yardımcılarından birinin yokluğu durumunda yerine diğer Müdür Yardımcısı vekalet eder,       

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3-Bülent Ecevit Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

4-İmza yetkisine sahip olmak,

5-Harcama yetkisi kullanmak.

Bilgi

657, 2547, 2914, 5188  Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Analitik düşünebilme, Analiz yapabilme, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Ekip liderliği vasfı, Empati kurabilme, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Hızlı düşünme ve karar verebilme, Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme, Hoşgörülü olma, ikna kabiliyeti, Koordinasyon yapabilme, Kurumsal ve etik prensiplere bağlı olmak, Liderlik vasfı, Müzakere edebilme, Planlama ve organizasyon yapabilme, Proje geliştirme ve uygulayabilme, Proje liderliği vasfı, sabırlı olma, Sistemli düşünme gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Temsil kabiliyeti, Üst ve astlarla diyalog, Yoğun tempoda çalışabilme, Yönetici vasfı, Zaman Yönetimi     

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                               Tarih:

 

Onaylayan:                               İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                    İmza:                                       Tarih:      

 

 

               

 

 

 

 

 

 

    

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Müdürü

Sorumluluk Alanı

Yüksekokul

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Eğitim ve Öğretim ile ilgili işlerde Bölüm Başkanları ile koordinasyon kurarak çalışmaları izlemek,

2-Ders planları, ders sınav ve programları ve gözetmen listelerini hazırlamak ve takip etmek,

3-Burs komisyonu, Staj komisyonu ve Mezuniyet komisyonunun yaptığı çalışmaları takip etmek, denetlemek gerektiğinde Müdürlük Makamına bilgi vermek,

4-Yüksekokul Kurulu ile Yüksekokul Yönetim Kuruluna katılmak,

5-Konferans, Seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesini yapmak,

6-Yüksekokulun web sitesinin güncel ve etkin bir şekilde yayın yapmasını sağlamak,

7-Laboratuarların malzeme ihtiyaçlarını, çalışmasını ve düzenini takip ederek denetlemek,

8-Yüksekokul ile ilgili sosyal işler (Öğrenci Toplulukları, Spor Aktiviteleri, Mezuniyet Törenleri, Mezuniyet Balosu vb. etkinliklerin) düzenlemesini yapmak,

9-Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

10-Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak,

11-Basın ve Halkla İlişkilerin yürütülmesine yardımcı olmak,

12-Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak,

13-Yüksekokulun “Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” hazırlanması aşamasında gerekli çalışmaları yapmak ve ayrıca yönetmeliğin uygulanması aşamasında yönetmelikle ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütmek ve çıkacak olan sorunların giderilmesi hakkında girişimlerde bulunmak,

14-Yüksekokul öğrenci topluluklarının kurulması için gerekli çalışmaları yapmak,

15-Yüksekokul politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

16-Yüksekokul basım-yayım işleri ile ilgili her türlü düzenleme çalışmalarını yapmak,

17-Müdürün görevinin başında bulunmadığı durumlarda yerine vekalet etmek,

18-Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak,

19-Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirmek,

20-Müdür Yardımcılarından birinin yokluğu durumunda yerine diğer Müdür Yardımcısı vekalet eder,      

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3-Bülent Ecevit Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

4-İmza yetkisine sahip olmak,

5-Harcama yetkisi kullanmak.

Bilgi

657, 2547, 2914, 5188  Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Analitik düşünebilme, Analiz yapabilme, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Ekip liderliği vasfı, Empati kurabilme, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Hızlı düşünme ve karar verebilme, Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme, Hoşgörülü olma, ikna kabiliyeti, Koordinasyon yapabilme, Kurumsal ve etik prensiplere bağlı olmak, Liderlik vasfı, Müzakere edebilme, Planlama ve organizasyon yapabilme, Proje geliştirme ve uygulayabilme, Proje liderliği vasfı, sabırlı olma, Sistemli düşünme gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Temsil kabiliyeti, Üst ve astlarla diyalog, Yoğun tempoda çalışabilme, Yönetici vasfı, Zaman Yönetimi     

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                               Tarih:

 

Onaylayan:                               İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                İmza:                                       Tarih:      

 

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Yüksekokul Sekreteri

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Müdürü

Sorumluluk Alanı

Yüksekokulun İdari Personeli ve Koordinatörlük

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-2547 sayılı kanunun 51/b, 51/c maddelerinin gereğini yapar,

2-Yüksekokulun idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

3-Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

4-Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

5-Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

6-Yüksekokul yazışmalarını yürütmek, Yüksekokulun protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini ve gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

7-Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek ve eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak,

8-Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur,

9-Göreviyle ilgili evrak, eşya ve araç gereçleri korumak ve saklamak, tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

10-Yüksekokuldaki idari personelin kişisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,

11-Öğretim elemanlarına ders içi ve ders dışı sorunların çözümünde yardımcı olmak,

12-Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını sağlamak, bakım ve onarımını yaptırmak,

13-Fiziki mekânın bakım ve onarımını yaptırmak,

14-Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

15-Yüksekokul Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak,

16-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur,   

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-İmza yetkisine sahip olmak,

3-Gerçekleştirme yetkisi kullanmak.

4-Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi isteme yetkisine sahip olmak.

Bilgi

657, 2547, 2914, 5188  Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Analitik düşünebilme, Analiz yapabilme, Değişim ve gelişime açık olma, Ekip liderliği vasfı, Empati kurabilme, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü Hafıza, Hızlı düşünme ve karar verebilme, Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme, Hoşgörülü olma, ikna kabiliyeti, Koordinasyon yapabilme, Kurumsal ve etik prensiplere bağlı olmak, Liderlik vasfı, Müzakere edebilme, Planlama ve organizasyon yapabilme, Proje geliştirme ve uygulayabilme, Proje liderliği vasfı, sabırlı olma, Sistemli düşünme gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Temsil kabiliyeti, Üst ve astlarla diyalog, Yoğun tempoda çalışabilme, Yönetici vasfı, Zaman Yönetimi     

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Şef, Personel İşleri, Öğrenci İşleri, Mali İşler, Bölüm Sekreterliği, Ayniyat, Kütüphane, Teknik Hizmetler, Koruma ve Güvenlik

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                              Tarih:

 

Onaylayan:                               İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                  İmza:                                       Tarih:                      

 

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Şef

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Personel İşleri, Öğrenci İşleri, Mali İşler, Bölüm Sekreterliği, Ayniyat, Kütüphane, Teknik Hizmetler, Koruma ve Güvenlik

Temel Görev ve Sorumluluklar

1. Şef, Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

2. Müdürlüğe gelen her türlü evrakın imza karşılığı alınmasını, kayıt edilmesini, ve ilgilisine iletilmesini sağlamak.

3. Amirin talepleri doğrultusunda incelenen evrakların ilgili alt birimlere gereğinin yapılması için dağıtımını sağlamak.

4. Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreteri tarafından yazılması talep edilen yazıların kurallara uygun olarak kısa sürede yazılmasını sağlamak.

5. Müdürlüğe gelen ve dosyalanması gereken evrakı, kayıt işleminden sonra sınıflandırarak konularına göre dosyalanmasını, Müdürlük ve Yüksekokul Sekreterliğinden havale edilerek çıkan evrakın kayıt edilerek dağıtımının yapılmasını sağlamak.

6. Giden evrakların birer suretlerinin ilgili dosyalarda muhafazasını sağlamak.

7. Meslek Yüksekokulu personelinin özlük hakları ile ilgili konuların takip edilmesini, izin ve rapor gidiş tarihlerinin takibini sağlamak.

8. Yıl sonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arşive gönderilmesi gereken evrakın belirlenerek söz

konusu işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

9. Yüksekokulun gereksinimi olan her türlü kırtasiye malzemelerinin alınmasını, fax, fotokopi makinesi, bilgisayar v.b. demirbaşın korunması ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak.

10. Personele ait yıllık izin listelerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak

11. Üst makamlardan birime gelen emir, talimat ve yönerge v.b. duyuruları personele imza karşılığı tebliğ ederek dosyalanmasını sağlamak.

12. Yüksekokul çalışanlarının ödenek, tazminat, masraf, yolluk ve diğer mali haklar ve izin işlemlerinin ilgili birimler ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak.

13. Gelen, giden yazıları, şikayetlerle ilgili bilgileri ve saklanması gerekli diğer belgelerin dosyalanmasını sağlamak.

15. Öğrenci işleri, personel işleri, mali işler, ayniyat işleri, teknik işler ve benzeri konularda Yüksekokul Sekreterine yardımcılık yapmak.

14.  Yüksekokulu Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Sekreterinin vereceği benzeri görevleri yapmak.

Yetkiler

1-Bulunduğu birimin memurları tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

2-Evrak dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve benzeri eksiklikleri inceleyerek gerekli önlemleri almak

3-Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırma ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak

4-İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak

5-Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak

6-Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak

7-Birimlerdeki memurların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.

Bilgi

657, 2547, 2914, 5188  Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı düşünme ve karar verebilme, Hızlı uyum sağlayabilme Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Liderlik vasfı, Sabırlı olma, Sistemli düşünme gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi,  Üst ve astlarla diyalog, Yoğun tempoda çalışabilme,     

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Personel İşleri, Öğrenci İşleri, Mali İşler, Bölüm Sekreterliği, Ayniyat, Kütüphane, Teknik Hizmetler, Koruma ve Güvenlik, Yardımcı Hizmetler

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:Doğanay                                                                                  Tarih:

 

Onaylayan:                                                  İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                                       İmza:                                       Tarih:

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Personel İşleri

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Akademik ve İdari Personel

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve arşivlemek.

2-Akademik ve idari personel alım sürecinde gerekli işlemleri yapmak.

3-Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapmak.

4-Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

5-Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak.

6- Personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek.

7-Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip etmek.

8-Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.

9-Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip etmek.

10-Meslek Yüksekokulu kurullarına üye seçim işlemlerini takip etmek.

11-Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.

12-Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine verilme, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak.

13-Birimlerde görev yapan personelin listelerini hazırlayıp ve güncel tutulmasını sağlamak.

14-Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek ve arşivlemek.

15-Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak.

16-Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek

17-Myo öğrencilerimizin Staj sigorta giriş ve çıkış işlemlerini yapmak ve takip etmek.  

18-Müdürlüğün, Yüksekokul Sekreterliğinin ve Şefin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

19-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Müdürüne, Yüksekokul Sekreterine   ve Şefine karşı sorumludur.

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914  Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler.

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı, Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Akademik ve İdari Personel, Şef, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Müdürü

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                              Tarih:

 

Onaylayan:                               İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                  İmza:                                        Tarih:                      

 

 

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Öğrenci İşleri

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Öğrenci

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar.

2-Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük makamına sunar.

3-Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici

mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar.

4-Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar.

5-Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.

6-Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar.

7-Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.

8-Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

9-Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.

10-Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapar.

11-Öğrenci duyuru panolarını güncel tutulmasını sağlar.

12-Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.

13-İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapar.

14-Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve

öğrencilere bildirir.

15-Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır.

16-Meslek Yüksekokulunda yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapar.

17-Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütür.

18-Meslek Yüksekokuluna alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapar.

19-Danışman görevi olanları e kampüs sisteminden atamasını sağlar.

20-Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar.

21-Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan eder ve öğrencilere duyurur.

22-Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.

23-Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web

sayfası veri tabanına girer.

24-Yüksekokul Müdürlüğün,  Yüksekokul Sekreterliğinin ve Şefin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

25-Yukarıda belirtilen işlerin yapılmasında Yüksekokul Müdürüne, Yüksekokul Sekreterine ve Şefine karşı sorumludur.

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914  Sayılı Kanun ve  BEÜ Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ile BEÜ Öğr. Disiplin Yönt.

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı, Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Bölüm Sekreteri, Şef, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Müdürü

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                              Tarih:

 

Onaylayan:                               İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                İmza:                                       Tarih:                      

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Mali İşler

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Satınalma

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder.

2-Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.

3-Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.

4-Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar.

5-Meslek Yüksekokulu bütçesi hazırlıklarını yapmak.

6-Mali işlere ait her türlü yazışmaları ve veri girişlerini yapmak.

7-Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması,

8-Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması.

9-Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alınma isteklerini Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine

ve Meslek Yüksekokulu Sekreterinin teklifi ile Müdürlük Makamının onayını alır.

10-Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek.

11-Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapmak.(Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin

hazırlanması)

12-Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim etmek.

13-Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek

dosyalamak.

14-Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emirlerini hazırlamak.

15-Satın alma bürosu ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

16-Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,

17-Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

18-Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerinin sağlanması.

19-Mal ve Hizmet alımı işlemlerinin yapılması.

20-Uygunluk onay işlemlerinin yapılması.

21-Yaklaşık maliyet tespitinin yapılması..

22-Satın alma oluru ve onay Belgesinin hazırlanması.

23-Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması.

24-Satın alma islerinde 3 farklı yerden teklif alınmasını yapmak

25-Stratejik plan ve faaliyet raporların hazırlanmasında gerekli bilgi ve veriyi işlemek.

26-Yüksekokul Müdürlüğünün, Yüksekokul Sekreterliğinin ve Şefin görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

27-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Müdürüne, Yüksekokul Sekreterine ve Şefine karşı sorumludur.

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914, 4734, 5018 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler.

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı, Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Şef, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Müdürü

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                              Tarih:

 

Onaylayan:                               İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                  İmza:                                       Tarih:                  

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Ayniyat-Taşınır Kayıt Yetkilisi

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Taşınırlar

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Ambarın sevk ve idaresini sağlamak.

2-Ambara giren her türlü eğitim aracı, madde, eşya, makine, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek; bunların yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zarardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek.

3-Ambar stok bilgilerinin tutulmasını sağlamak.

4-Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek.

5-Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek.

6-Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek.

7-Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek.

8-Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak.

9-Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek,

kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmak.

10-Meslek Yüksekokulunun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.

11-Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.

12-Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına alır.

13-İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.

14-Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletir.

15-Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.

16-Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, Değer Tespit Komisyonuna bildirir.

17-Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar.

18-Yüksekokul Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreterliği ve Şefin vereceği diğer işleri yapar.

19-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri ve Şef’e karşı sorumludur.

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914,5018 Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı, Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Şef, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Müdürü

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                              Tarih:

 

Onaylayan:                               İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                       İmza:                                       Tarih:     

 

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Bölüm Sekreterliği

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Bölümler

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Yüksekokul yönetim kurulu, yüksekokul kurulu, akademik kurul kararlarını yazmak, dağıtımını yapmak ve saklamak,

2-Bölüm Başkanlığından, yüksekokul müdürlüğüne ve ilgili makamlara yazışmaları yapmak,

3- Ders programlarını ve sınav programlarını öğrencilere duyurmak,

4-Ders programı ve sınav programı için gerekli verileri Bölüm Başkanına ulaştırmak,

5-Öğretim Üye ve Elemanlarına ders ve sınav programlarını duyurmak,

6-Öğretim Üye/Elemanlarının mazeretleri nedeniyle zamanında yapılamayacak dersler için gerekli duyuruları hazırlamak ve duyurmak,

7-Bölüm Başkanınca tespit edilen ve mazeret bildirmeksizin ders yapmayan öğretim elemanlarına ilişkin durumu yüksekokul müdürlüğüne bildirmek,

8-Akademik takvime uygun olarak öğrencilerin internet ortamında ders kaydına esas olacak şekilde, dönem başlarında her program için ders ve her ders için hoca bilgilerini web ortamında yüklemek,

9-Öğrenci bilgi sistemindeki not hatalarını, yönetim kurulu kararlarına istinaden düzenlemek ve öğrenci işleri birimi ile bu konularda koordineli çalışmak,

10- Öğrenci Danışmanlıkları için danışmanlık yapacakları öğrencilerin listesini web ortamında hazırlamak,

11-Öğretim Üye/Elemanlarının sınav sonuç listelerini teslim etmelerinden sonra sınav sonuçlarının öğrenciler tarafından görülebilmesi için öğrenci bilgi sisteminde gerekli işlemleri yapmak,

12- İntibak (Muafiyet) Komisyonu raporlarını hazırlamak ve öğrenci bilgi sistemine yüklemek,

13-Bölüm Başkanlığı, Yüksekokul Sekreterliği ve Şef’in vereceği diğer işleri yapmak.

14- Bölüm Başkanlığının, Yüksekokul Müdürlüğünün, Yüksekokul Sekreterliğinin ve Şef’in vereceği diğer işleri yapar.

15- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri ve Şef’e karşı sorumludur.

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914  Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı, Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Şef, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanı, Yüksekokul Müdürü

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                                             Tarih:

 

Onaylayan:                                                     İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                                    İmza:                                       Tarih:

 

 

 

 

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Müdür Sekreteri

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Sekreterlik

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Müdürün görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütür.

2-Müdürün özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirir.

3-Müdürün özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütür.

4-Müdürün kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenler.

5-Müdürün özel ve kurumsal dosyalarını tutar ve arşivler.

6-Müdürün görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip eder ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapar.

7-Meslek Yüksekokulu kurullarının (Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu)  ilgili birimlere dağıtımını yapar.

8-Dinî ve Millî bayramlarda Müdürün tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar.

9-Açılış ve mezuniyet törenlerinde programları hazırlar

10-Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

11-Müdür olmadığı zaman gelen ziyaretçileri not ederek Müdür’ e iletir.

12-Çağdaş iletişim ilkeleri doğrultusunda davranmaya özen gösterir.

13-Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması.

14-Randevu ayarlama, iç ve dış irtibatı sağlamak, Müdür ile görüşme isteğinde bulunanlar arasında süzgeç vazifesini görebilme kabul edilen ziyaretçilerle meşgul olma, yönetim, öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak.

15-Toplantı ve seyahatleri ayarlama.

16-Her türlü tebligat, Posta, kargo, kurye yoluyla gelen her türlü evrakı geliş günü itibariyle kayda girmek ve ilgili birim veya kişiye iletmek.

17-MYO Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu Üyelerine toplantıları haber vermek ve kurul tutanaklarını yazmak.

18-Yüksekokul Müdürlüğünün ve Yüksekokul Sekreterliğinin ve Yükseokul Şef’inin vereceği diğer görevleri yapar.

19-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreteri,Yüksekokul Şef’ine karşı sorumludur

20-Gelen evrakların kayıtlarını tutup, ilgili yerlerle yazışmalarını sağlamak.

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914  Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı, Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri, Şef

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                                              Tarih:

               

Onaylayan:                                         İmza:                                              Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                          İmza:                                             Tarih:

 

 

 

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Kütüphane

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Kütüphane

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Kütüphaneyi temiz, düzenli ve bakımlı tutmak.

2-Kitapların kaydı, tasnifi, ciltlenmesi, kitap ve makalelerin katalog fişlerini hazırlamak.

3-İdarenin belirleyeceği şartlarla kitapların personele ödünç verme işlemlerini ve iadelerini takip etmek

4-Süreli yayınları fişlerine kaydederek izlemek, noksanlıkları tamamlamak ve cilt birliği sağlananları

ciltleterek kaydetmek.

5-Okuyucu ve araştırmacıların kütüphaneden yararlanmasına yardımcı olmak.

6-Gerekli yayınların takibi ve temini ile yeni gelen kitapların sergilenerek tanıtılmasını sağlamak.

7-Kitapların yıllık sayımı ile sayım ve icmal cetvellerini düzenlemek.

8-Kütüphanedeki kitapların bakım ve muhafazasını sağlamak.

9-Yüksekokul Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreterliği ve Şef’in alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

10-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde, Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri ve Şef’e karşı sorumludur

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914  Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı, Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri, Şef

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                                                             Tarih:

               

Onaylayan:                                                                    İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda  yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                                                      İmza:                                       Tarih:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Santral- Evrak Kayıt

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Telefon Santralı

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Telefon haberleşme hizmetlerinin süratli, verimli, düzenli ve ekonomik olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

2- Santrale gelen çağrılara cevap vermek ve ilgili birim ve/veya personel yönlendirmek,

3-Telefonları bağlarken nezaket kurallarına uygun bağlamak ve davranmak.

4-Üniversitenin telefon rehberini hazırda bulundurmak,

5- Gelen ve giden evrakın kayıtları ve bunlarla ilgili yazışmaları zamanında yapmak,

6- Posta, kurye veya kargo yoluyla gelen her türlü evrakı geliş günü itibariyle kayda girmek ve ilgili birim veya kişiye iletmek

7- Yüksekokul Müdürlüğünün ve Yüksekokul Sekreterliği ve Şef’in vereceği diğer görevleri yapar.

8- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Şef’ine karşı sorumludur.

 

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914  Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı, Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri, Şef

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                                             Tarih:

               

Onaylayan:                                               İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda  yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                               İmza:                                       Tarih:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Tekniker

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Teknik Hizmetler

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer mevzuatla teknik işler servisine verilen alanı ile ilgili görevleri yapar ve yaptırır.

2-Ünitelerden gelen arız bildirimi üzerine arızanın türüne göre gerekli aletleri temin ederek arıza mahalline gider, Araştırma, inceleme ve ölçümler yaparak arızanın kaynağını ve yerini tespit eder, Sorumluluk alanına giren önem ve büyüklükteki arızaları gidermek amacıyla haber vererek yetkisi dahilinde enerjiyi kesip üretimi durdurarak arızayı giderme yolunu seçer.

3-Sorumluluk alanını aşan arızalarda kendi üstlerine gerekli bilgileri verir,

4-Sorumluluk alanına giren ayarlama ve kalibrasyonları yaparak verimli bir çalışmanın gerçekleşmesine yardımcı olur.

5-Bilgisayarlar ve bilgisayar ağı bakım onarımlarını yapar.

6-Yazıcı ve fotokopi makinelerinin kurulumunu ve onarımlarını yapar.

7- Dahili telefon santrali ve tesisatının onarımlarını yapar.

8-Bilgisayar, fotokopi, projeksiyon vb. cihazlarla ilgili her türlü sarf malzemeleri, yedek parça vb. malzemelerin eksikliklerinin bildirilmesi ve karşılanmalarının takibi.

9-Bilgisayar, tornavida, pense, yan keski, lehimleme aletleri kullanır. Ampermetre, multimetre, mikrometre vb. malzemeler kullanır.

10-Periyodik bakım ve kontrol işlemlerini yapar.

10-Yüksekokul Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreterliği, Şef’in alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

11-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri ve Şef’e karşı sorumludur.

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914  Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri, Şef

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                                             Tarih:

               

Onaylayan:                                                                  İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                                               İmza:                                       Tarih:

 

 

 

 

 

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Koruma ve Güvenlik

Temel Görev ve Sorumluluklar

1- Belirlenen çalışma süreleri içerisinde kampüsteki binaların içi ve çevresinin güvenliğini sağlamak, olumsuzluklara müdahale etmek, ilgilileri bilgilendirmek,

2-Görev yerini göreve mani bir hal meydana gelmedikçe terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev yapmasını engelleyen durumları amirlerine bildirmek,

3-Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak, bunları öncelikle güvenlik birimlerine ve amirlerine bildirmek,

4-Binayı periyodik aralıklarla dolaşırken gereksiz olarak yanan lambaları söndürmek, kapı ve pencereleri kapatmak,

5-Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelenlere yol göstermek, gidecekleri yere kadar kendilerine refakat etmek,

6-Özellikle geceleri giriş kapılarını kontrol ederek kapatılmasını sağlamak,

7-Hafta içi ve hafta sonları binadan ayrılacak son görevli olması nedeniyle bina güvenliğinin tam olarak sağlandığından emin olmak. Önemli sayılabilecek problemleri ilgili amirlere iletmek,

8-Gece ya da gündüz nöbet sırasında tehlikeli görülen, şüphelenilen durumları ilgililere bildirmek, gerekirse böyle durumları tutanakla tespit etmek,

9-Nöbet sırasında belli bir yerde oturmamak, nöbetin gerektiği şekilde tutulmasını sağlamak,

10-Görevi sırasında devlet memurluğuna yakışan tavır içerinde davranmak, görevle bağdaşmayan kolye, künye, rozet vb. şeyler takmamak,

11-Telefon konuşmalarını kısa tutmak, Ana kapıda devamlı kimlik kontrolü yapmak, ana kapıyı kapalı tutmak, Makine ve araç-gereçleri (Telsizler) usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek,

12-Görev esnasında, göreve geliş ve gidişlerinde amir veya aynı statüdeki arkadaşlarıyla kesinlikle münakaşa ve kavga etmemek, görev teslimi sırasında gerekli bilgileri görevi devralanlara aktarmak,

13- Yüksekokul Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreterliği ve Şef’in alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar,

14-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri ve Şef’e karşı sorumludur,        

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 5188, 2914 Sayılı Kanun ve ilgili kanunlar

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri, Şef

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                                             Tarih:

               

Onaylayan:                                               İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda  yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                                   İmza:                                       Tarih:

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Personel İşleri

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Akademik ve İdari Personel

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve arşivlemek.

2-Akademik ve idari personel alım sürecinde gerekli işlemleri yapmak.

3-Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapmak.

4-Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

5-Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak.

6- Personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek.

7-Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip etmek.

8-Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.

9-Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip etmek.

10-Meslek Yüksekokulu kurullarına üye seçim işlemlerini takip etmek.

11-Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.

12-Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine verilme, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak.

13-Birimlerde görev yapan personelin listelerini hazırlayıp ve güncel tutulmasını sağlamak.

14-Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek ve arşivlemek.

15-Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak.

16-Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek.  

17-Müdürlüğün, Yüksekokul Sekreterliğinin ve Şefin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

18-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Müdürüne, Yüksekokul Sekreterine   ve Şefine karşı sorumludur.

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914  Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler.

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı, Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Akademik ve İdari Personel, Şef, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Müdürü

Görev Tanımını

 

Hazırlayan                                                               Tarih:

 

Onaylayan:                                                İmza:                                         Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                                  İmza:                                        Tarih:                      

 

 

 

 

     

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

Birim:

Bülent Ecevit Üniversitesi

Alt Birim

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

Görev Adı:

Öğrenci İşleri

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Öğrenci

Temel Görev ve Sorumluluklar

1-Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar.

2-Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük makamına sunar.

3-Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici

mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar.

4-Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar.

5-Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.

6-Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar.

7-Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.

8-Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

9-Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.

10-Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapar.

11-Öğrenci duyuru panolarını güncel tutulmasını sağlar.

12-Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.

13-İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapar.

14-Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve

öğrencilere bildirir.

15-Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır.

16-Meslek Yüksekokulunda yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapar.

17-Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütür.

18-Meslek Yüksekokuluna alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapar.

19-Danışman görevi olanları e kampüs sisteminden atamasını sağlar.

20-Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar.

21-Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan eder ve öğrencilere duyurur.

22-Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.

23-Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web

sayfası veri tabanına girer.

24-Yüksekokul Müdürlüğün,  Yüksekokul Sekreterliğinin ve Şefin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

25-Yukarıda belirtilen işlerin yapılmasında Yüksekokul Müdürüne, Yüksekokul Sekreterine ve Şefine karşı sorumludur.

Yetkiler

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Bilgi

657, 2547, 2914  Sayılı Kanun ve  BEÜ Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ile BEÜ Öğr. Disiplin Yönt.

Beceri ve Yetenekler

Temel,Orta,İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, Bilgileri paylaşmama, Değişim ve gelişime açık olma, Düzgün Diksiyon, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Güçlü hafıza, Hızlı not alabilme, Hızlı uyum sağlayabilme, Hoşgörülü olma, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Ofis programlarını etkin kullanabilme, Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.), On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı, Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünce gücüne sahip olma, Sorun çözebilme, Sonuç odaklı olma, Sorumluluk alabilme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisi, Yazılım geliştirme ve uygulama, Yoğun tempoda çalışabilme

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Bölüm Sekreteri, Şef, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Müdürü

Görev Tanımını

 

Hazırlayan:                                                                              Tarih:

 

Onaylayan:                                                              İmza:                                       Tarih:

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Ad-Soyad:                                                                       İmza:                                       Tarih:                      

 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin