Staj ücretlerine İşsizlik katkısı

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici 12. Maddesinde "2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez. " hükmü bulunmaktadır.
1 - Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı sadece özel sektörde staj yapan öğrencilere ödenir.
2 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında staj yapan öğrencilere staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı ödenmez.
3 – “STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU” ndaki bilgiler staj yapacak öğrenci tarafından eksiksiz şekilde doldurulup ilgili işletmeye kaşe ve imza ile onaylatılarak ilgili ayın son iş gününe kadar Yüksekokulun ilgili birimine teslim edilecektir. Aksi halde ödeme yapılmaz.
4 – Öğrenciye, işletme tarafından yapılan ücret ödemelerine ilişkin banka dekontları ilgili ayın son iş gününe kadar Yüksekokulun ilgili birimine teslim edilecektir. Aksi halde ödeme yapılmaz.
5 - “STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU” ve banka dekontları kargo veya posta ile gönderilebilir. Ancak posta veya kargodaki gecikmelerden öğrencinin kendisi sorumludur.

Formu indirmek için tıklayınız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin